اقدام شرم آور یک کارمند با همکار باردارش / این دیگر چه انتقام بی رحمانه ای است؟!

اقدام شرم آور یک کارمند با همکار باردارش / این دیگر چه انتقام بی رحمانه ای است؟!

کار غیرانسانی و تاسفبار زن حسود با همکار باردارش جنجال به پا کرد.

به گزارش 9 صبح ، خبر عجیب تلاش یک کارمند زن برای مسموم کردن همکار باردارش مثل یک ویروس تمام فضای مجازی را فرا گرفت. در کمال ناباوری یک زن جوان چینی در اقدامی زشت بعد از اطلاع از بارداری همکارش، چندین بار سعی در مسموم کردن آب مصرفی همکار باردارش داشت که این اقدام زشت او توسط همکار دیگری مشاهده و گزارش شد.

این کارمند زن چینی در توضیح اقدام زشت و غیرانسانی اش اینطور گفت که برای جلوگیری از بار کاری بیشتری که قرار بود در دوران مرخصی زایمان همکار باردارش به وی محول شود تلاش کرد با مسمومیت مکرر آب همکارش، بارداری او را خاتمه دهد. در واقع او حاضر بود جنین بیگناه همکارش را تلف کند تا خودش در دوران مرخصی زایمان همکارش مجبور به انجام کار بیشتر نباشد.

 

نظر شما