تصمیم مهم و سخت نظام در روز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

تصمیم مهم و سخت نظام در روز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

روزنامه اعتماد از تصمیم مهم نظام در انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم خبر داده است.

به گزارش 9 صبح به نقل از اعتماد، این روزنامه نوشت:

در هر انتخاباتی یک جبهه فراگیر مداخله‌گر یا قهر با صندوق شکل می‌گیرد. احزاب در اینجا نفرات تشکیل‌دهنده این جبهه هستند. آنها به سه رشته تقسیم می‌شوند. جبهه مشارکت‌ کننده‌ها، جبهه تحریمی‌ها و جبهه واگذار کننده‌ها به مردم.  

ما با جبهه تحریمی‌ها و جبهه مشارکت کننده‌ها کاری نداریم؛ رای خاکستری جبهه واگذار کننده‌ها متاسفانه در کشور تعیین کننده است تا جایی که حتی نظر و رای مشارکت را به سمت آرای باطله برد و برخی گفتند که منظور از نفر دوم آرای باطله شخص برنده بوده است.

صواب اینجاست که شرایط کاندیداها و تطبیق خیر عمومی در نظر مردم به کدام گمانه نزدیک خواهد شد، تصمیم سختی برای نظام است. مشارکت بالا و ترمیم انتخابات گذشته، انتخابات محدود یا واگذاری به شرایط نسوختن سیخ و کباب. در هر سه تصمیم آدم حزب‌ها تاثیر دارند، ولی این تاثیر کم یا زیاد خواهد بود.


 

    نظر شما