قانونی شدن طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

قانونی شدن طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان

بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

به گزارش 9 صبح ؛ سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر افزوده درنظر گرفته شده بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد. 

  هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اشاره به بررسی بودجه گفت: در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر افزوده درنظر گرفته شده بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

ایلنا

    نظر شما