مجری تلویزیون و شوهر المیرا شریفی مقدم در بیمارستان بستری شد + عکس

مجری تلویزیون و شوهر المیرا شریفی مقدم در بیمارستان بستری شد + عکس

شوهر المیرا شریفی مقدم به دلیل مشکل قلبی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش 9 صبح؛ داوود عابدی، مجری ورزشی شبکه خبر در بخش قلب بیمارستان بهمن بستری شد

داود عابدی همسر المیرا شریفی مقدم است. 

عابدی مجری

    نظر شما