کمیته اخلاق با سه مدیربرنامه معروف برخورد شدید داشت

کمیته اخلاق با سه مدیربرنامه معروف برخورد شدید داشت

کمیته اخلاق رای خود در خصوص مطوری، جعفرسرشت و کابلی ابلاغ کرد.

به گزارش 9صبح،کمیته اخلاق سه مدیربرنامه فوتبال را به مدت سه سال محروم کرد.کمیته اخلاق رای خود در خصوص مطوری، جعفرسرشت و کابلی ابلاغ کرد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با اعلام  کمیته اخلاق  علی مطوری، محمد حسین جعفر سرشت و محمد اسمعیل کابلی به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال متخلف شناخته شده و به استناد مواد 2، 3، 4، 30 و 37 آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال و مواد 1، 2، 3 آیین نامه اخلاق فیفا و بند 19 و ماده 20 مقررات ناظر بر فعالیت واسطه ها و همکاری با آنها، به سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شدند.

منبع:طرفداری

نظر شما