اقدام عجیب یک معلم برای جلوگیری از تقلب در امتحان ریاضی

اقدام عجیب یک معلم برای جلوگیری از تقلب در امتحان ریاضی

یک معلم ریاضی برای جلوگیری از تقلب اقدام کرد.

به گزارش 9 صبح؛ یک معلم ریاضی برای جلوگیری از تقلب اقدام کرد.

یک معلم ریاضی برای جلوگیری از تقلب در امتحان آنلاین دست به ابتکار جالبی زد.

امتحان ریاضی

 

نظر شما