تماس با ما درباره ما

معرفی گیاهی کم‌نظیر برای درمان افسردگی با اثرات ضدسرطانی

بیماری افسردگی یک مشـکل سـلامتی عمـده در سراسـر جهـان اسـت.
معرفی گیاهی کم‌نظیر برای درمان افسردگی با اثرات ضدسرطانی

به گزارش 9 صبح، افسردگی یک مشـکل سـلامتی عمـده در سراسـر جهـان اسـت، بـه طـوری کـه پـیش بینـی مـی شـود در سـال 2020 بیماری های مرتبط با افسردگی دومین عامل بار بیماری هـا در سراسر جهان باشند

اگرچـه درمـانهـای کنـونی بـرای افسـردگی و اضـطراب درمانهـای دارویـی و روان پزشـکی هسـتند، گیاهـان دارویـی ممکن است یـک درمـان جـایگزین ایمـن و مـؤثر بـرای ایـن بیماریها باشند. تـاکنون اثـرات درمـانی زیادی از زعفران در مطالعات دیده شده است، کـه عمـده ایـن اثرات مفید را به خواص آنتی اکسیدانی و ضـد التهـابی عصـاره زعفران و اجزای فعال تشکیل دهنده آن نسبت میدهنـد.

زعفران دارای فعالیت های بیولوژیکی مختلفی از جمله اثرات ضد سرطانی، محافظت کنندگی عصبی، ضد التهابی و محافظت کنندگی قلبی می باشد. این ویژگی ها احتمالا به حضور چندین کاروتنوئید و محصولات آپوکاروتنوئیدی آنها در این گیاه دارویی مرتبط است. آپوکاروتنوئیدها محصولاتی هستند که در نتیجه تجزیه اکسیداتیو کاروتنوئیدها بوجود می آیند زعفران به عنوان تسکین دهنـده درد معده، دارای اثرات ضـد گرفتگـی عضـلانی، کمـک کننـده بـه هضم، برطرف کننده دردهای کولیـک کلیـوی، از بـین برنـده افسردگی و افزایش دهنده اشتها، در طب سنتی ایـران کـاربرد داشته است.

ارسال نظر