اگر بتوانی عدد را پیدا کنی معلومه از هوش ریاضی خوبی برخورداری!

اگر بتوانی عدد را پیدا کنی معلومه از هوش ریاضی خوبی برخورداری!

به گزارش 9صبح، شما باید در این  تست هوش تصویری  با استفاده از مهارت های استدلال منطقی و ریاضی به پاسخ برسید و جواب این معادله را پیدا کنید..؟​

فقط افراد با ضریب هوشی بالا می توانند این معادله ریاضی را حل کنند.

    نظر شما